Международна асоциация по българистика

През месец май 2013 г. в София беше проведен Третият международен конгрес по българистика. Той съумя да възстанови една позабравена през годините традиция. Целта на конгреса беше да се развие този важен клон от хуманитарното знание, да се оживи работата на българистичните центрове в страната и света, да бъдат обновени контактите между учените, да се създават нови, а също да бъдат привлечени млади изследователи.
По време на конгреса се роди идеята да бъде създадена Международна асоциация по българистика, която да продължи и развие подновеното дело. Тази благородна инициатива стана факт на 23 април 2014 г., когато беше учредена Асоциацията .
Нейният предмет на дейност е свързан с развитието и утвърждаването на духовните ценности в обществото, а също и на науката в сферата на българистиката. В тази връзка Асоциацията ще организира научни форуми – конгреси, конференции,кръгли маси, изложби,ще разработва и подпомага научни проекти, ще поддържа и развива бази с данни за миналото, настоящето и , осигуряващи бъдещото развитие на българистиката.
Целите на Асоциацията са свързани с развитието на научните изследвания в областта на българистиката, насърчаването на научно-изследователската работа в тази сфера,координирането й, а също нейното популяризиране пред изследователските центровете в страната и чужбина, огласяването й пред обществото.
Асоциацията ще се стреми да си сътрудничи с държавни, общински, обществени, стопански и научни организации, висши учебни заведения, неправителствени организации и други с идеята да осъществи своите цели.


Вж. повече